Historia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie sięga czasów II wojny światowej. Pod koniec 1940 roku na terenie Żelechowa oraz w okolicznych wioskach nasiliły się łapanki i wywózki młodzieży polskiej na roboty przymusowe do Niemiec. Próbą przeciwdziałania represjom okupanta była inicjatywa podjęta przez obywateli miasta na tajnym zebraniu u miejscowego proboszcza ks. Wacława Milika. Postanowiono zwrócić się do władz okupacyjnych o wyrażenie zgody na otwarcie szkoły rzemieślniczej. Po jej uzyskaniu w marcu 1941 roku powstała Powiatowa Szkoła Ślusarsko- Mechaniczna z siedzibą w Żelechowie. Zajęcia teoretyczne odbywały się w budynkach przy ulicy Chłopickiego. Była to pierwsza w Powiecie Garwolińskim szkoła zawodowa.

Szkoła miała za zadanie przygotowanie młodzieży do zawodu i pracy w Polsce po odzyskaniu przez nią w przyszłości wolności oraz ochronę uczęszczających do niej młodych ludzi przed niewolniczą pracą na rzecz III Rzeszy. Duża część uczniów szkoły należała w czasach okupacji do ruchu oporu i walczyła w szeregach AK. Warto wspomnieć, że szkoła nigdy nie produkowała sprzętu zbrojeniowego, mimo że Niemcy czynili takie starania.

W latach 1942-45 część nauczycieli Szkoły Ślusarsko-Mechanicznej brała aktywny udział w organizowaniu i prowadzeniu tajnego nauczania. Trzyletni cykl nauczania był prowadzony do czerwca 1944 roku, czyli ostatnich dni okupacji. Na terenie Żelechowa z inicjatywy nauczycieli tutejszej Szkoły Powszechnej został zorganizowany także komplet tajnego nauczania w zakresie klasy siódmej (brała w nim udział młodzież do 14 lat, której władze okupacyjne zabroniły uczęszczać na naukę do szkoły jawnej). Grupa uczniów tworzących komplet liczyła zwykle ok. 8-10 osób. Najbardziej zaangażowanymi pedagogami pracującymi w tym komplecie byli: Natalia Czajewicz i Edward Błachnio. Kilka lekcji rysunku prowadził także Marian Buksiński - późniejszy dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Żelechowie. Naukę przedmiotów ojczystych prowadzili Bolesław Osła oraz Maria Suplińska. Praca nauczycieli i spełnianie obowiązków szkolnych przez uczniów w tym okresie wymagały odwagi i poświecenia ze względu na ciągłe represje okupanta. W czasie obław i łapanek, jakie urządzał niemiecki urząd zatrudnienia, młodzież wyższych roczników w obawie przed wywózką na roboty do Rzeszy kryła się w pobliskim lesie i wznawiała naukę dopiero wtedy, kiedy terror przycichał. Natomiast ci, którzy otrzymywali wezwania imienne, zmuszeni byli przerywać naukę i chronić się przed okupantem się po okolicznych wsiach.

Pod koniec lipca 1944 doszło do wyzwolenia Żelechowa przez Armię Czerwoną. Żołnierzy radzieckich mieszkańcy miasta przyjmowali różnie, najczęściej z wyraźną rezerwą i niepokojem. Hasła ogłoszonego 22 lipca 1944 w Lublinie Manifestu PKWN nie dla wszystkich były do przyjęcia. Pomimo
niesprzyjających okoliczności, szkoła starała się wypełniać swoje statutowe obowiązki. 1 stycznia 1945 Powiatowa Szkoła Ślusarsko-Mechaniczna została upaństwowiona i przemianowana na 4-letnie Gimnazjum Mechaniczne. W wyniku przekwalifikowania szkoły zawodowej na technikum uczniowie dotychczasowej klasy III ślusarsko-mechanicznej, którzy mieli planowo ukończyć naukę w czerwcu 1945, na zakończenie roku 1944/45 otrzymali promocję do klasy IV utworzonego wówczas Gimnazjum Mechanicznego. Podobnie uczniowie klasy I, II Szkoły Ślusarskiej stawali się uczniami odpowiednio kl. I i II Gimnazjum Mechanicznego. Pierwszym dyrektorem został nauczyciel z czasów okupacji inż. Wacław Modliński, który 1 marca 1946 został zastąpiony przez mgr Mariana Buksińskiego. Prowadził on szkołę do 1 X 1965 roku, tj. do czasu podziału szkół na Zasadniczą Szkołę Zawodową i Technikum Geodezyjne.

 

buksinski
mgr Marian Buksiński

 

Dzięki usilnym staraniom nowego dyrektora Gimnazjum Mechanicznego w Żelechowie, szkoła otrzymała na własność Pałac Zakrzewskich z przynależącą do niego dworską oficyną, budynkami gospodarczymi i otaczającym je, rozległym, 8 hektarowym parkiem. Przydzielone dziedzictwo było w kompletnej ruinie. Pałac zionął pustką okien, brakiem drzwi i podłóg, w jego części zamieszkałej dawniej przez służbę folwarczną trzymano słomę i hodowano świnie. W pierwszej kolejności przystąpiono do adaptacji obory na warsztaty szkolne, a w drugiej podjęto prace nad przystosowaniem pałacu do celów edukacyjnych i budynku gospodarczego na potrzeby internatu.

Podsumowując funkcjonowanie Państwowego Gimnazjum Mechanicznego w latach 1945-1950, należy podkreślić, że był to okres niezwykle ważny w historii szkoły. To wtedy tworzyły się podstawy rozwoju całego szkolnictwa zawodowego, a zwłaszcza kierunków mechanicznych. To w tym okresie szkoła pozyskała nowe pomieszczenia na sale lekcyjne i internat dla młodzieży. To wtedy tworzyła się zaangażowana i poświęcająca się dla dobra wychowanków i placówki kadra pedagogiczna oraz administracyjna szkoły. 4-letnie lub 3-letnie Gimnazjum Mechaniczne, ukończyło, uzyskując tytuł czeladnika zawodu ślusarskiego, ok. 250 osób, które podjęły pracę w tworzących się w kraju zakładach przemysłu mechanicznego.

Tradycje Powiatowej Szkoły Ślusarsko-Mechanicznej oraz Państwowego Gimnazjum Mechanicznego kontynuowała utworzona w 1951 roku Zasadnicza Szkoła Metalowa. Dyrektorem jej pozostał mgr Marian Buksiński. Siedzibą Zasadniczej Szkoły Metalowej Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego był dawny Pałac Zakrzewskich przy ówczesnej ulicy Świerczewskiego. Zasadnicza Szkoła Metalowa działała do roku szkolnego 1955/56, kiedy to nastąpiła kolejna zmiana nazwy na Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa. Zasadniczą Szkołę Metalową ukończyło łącznie ponad 300 uczniów. Warto wspomnieć, że wśród uczęszczających i kształcących się w - wydawałoby się dzisiaj - typowo „męskich" zawodach mechanicznych, uczyło się bardzo dużo dziewcząt. Słynne w tych czasach hasło „Dziewczyny na traktory", propagujące równouprawnienie kobiet i mężczyzn, na swój sposób było realizowane w Zasadniczej Szkole Metalowej.

Koniec lat pięćdziesiątych przyniósł starania o budowę nowej siedziby szkoły. Dyrektor szkoły Marian Buksiński podjął rozmowy z przedstawicielami Kuratorium Oświaty i ówczesnym Ministrem Oświaty. Uzyskał obietnicę wsparcia finansowego przez Powiatową Radę Narodową w Garwolinie, która swoją decyzję uzasadniała słowami: szkoła ta ma już swoje tradycje, jest ośrodkiem skupiającym młodzież wiejską z graniczących trzech powiatów. W ciągu 5-letniej działalności Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa ukończyło ją ponad 320 uczniów. Zdobyli oni wykształcenie w wielu zawodach: ślusarz maszyn rolniczych, ślusarz, mechanik traktorzysta, mechanik rolnictwa.

Lata 50. XX w. to nie tylko okres ciągłych transformacji, ale także czas dużych sukcesów Szkolnego Koła Sportowego. Uczniowie działający w tym kole w roku 1953 i 1954 zdobyli Mistrzostwo Powiatu w hokeju na lodzie, a w 1954 r. wicemistrzostwo szkół zawodowych w województwie warszawskim w piłce siatkowej. Kilkukrotnie też triumfowali w mistrzostwach powiatu w tenisie stołowym. Na uwagę zasługują
osiągnięcia Waldemara Głębickiego, który był czterokrotnie młodzieżowym reprezentantem Polski w rzucie oszczepem i Zdzisława Wojtasiewicza, który zdobył z kolei Mistrzostwo Polski juniorów w zapasach.

Na początku lat 60. XX w. postanowiono podjąć energiczne działania o powołanie Technikum Geodezyjnego. Aktyw Miejskiej Rady Narodowej w Żelechowie przeprowadził w sprawie utworzenia technikum rozmowę z przedstawicielami Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego, wicekuratorem mgr inż. Tadeuszem Ratyńskim, przedstawicielem KW PZPR Marianem Migdalskim i przedstawicielami powiatu. W kwietniu 1961 r. KOSW poleciło dyrektorowi Zasadniczej Szkoły Zawodowej mgr. Marianowi Buksińskiemu rozpocząć nabór na rok szkolny 1961/62 do dwóch klas pierwszych Technikum Geodezyjnego. Dzięki temu 1 września 1961 roku swoją działalność edukacyjną zaczęło Technikum Geodezyjne w Żelechowie. Pierwsze zajęcia odbywały się w pomieszczeniach przy ul. Traugutta 22, należących do Liceum Ogólnokształcącego. Administracyjnie nowoutworzone Technikum Geodezyjne podlegało Zasadniczej Szkole Zawodowej, która od 1963 roku zajmowała lokal zwolniony przez Szkołę Podstawową przy ul. Świerczewskiego. Należy dodać, iż w tym okresie, techników o specjalności geodezyjnej było w Polsce tylko dziewięć, m.in. w Łodzi, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku. Otwieraniu nowych kierunków kształcenia towarzyszyła modernizacja bazy dydaktycznej szkoły. W 1963 roku został otwarty osobny internat dla młodzieży Technikum Geodezyjnego w budynku przy ul. Traugutta, opuszczonym przez LO, a trzy lata później oddano do użytku nowe warsztaty szkolne.

1 października 1965 r. w konsekwencji reformy edukacyjnej doszło do podziału placówki na Zasadniczą Szkołę Zawodową i Technikum Geodezyjne. Dyrektorami jednostek oświatowych zostali odpowiednio: mgr Mieczysław Grzegorzewski i mgr Marian Buksiński. Dla obu szkół powstała wspólna biblioteka w jednej z sal internatu, która systematycznie powiększała księgozbiór. Obecnie biblioteka wraz z czytelnią stanowi nowoczesne centrum multimedialne, którego księgozbiór liczy 29 928 tomów, a w roku szkolnym 2014/15 liczba wypożyczeń sięgnęła 7364. Poprzez krzewienie idei czytelnictwa wśród młodzieży biblioteka godnie kontynuuje tradycję patrona szkoły - Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego, który zgromadził pokaźny zbiór woluminów przekazany w testamencie mieszkańcom Żelechowa, a obecnie włączony do zbiorów biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Ważną datą w historii szkoły jest 20 maja 1966, kiedy to w Technikum Geodezyjnym rozpoczął się pierwszy egzamin dojrzałości i 58 pionierów geodezji w Żelechowie opuściło jej mury. O maturzystach z technikum z Żelechowa tak 29 lipca 1967 roku pisała „Trybuna Mazowiecka" w artykule pt. „Zmartwienia i nadzieje maturzystów":

...Nie wszystkim powiodło się podczas egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie. Z niektórych liceów, zwłaszcza tych położonych w małych ośrodkach przyjęto na studia w najlepszym wypadku po dwóch lub trzech maturzystów. Chlubnym wyjątkiem okazało się jeszcze raz Technikum Geodezyjne w Żelechowie. Profesorowie Politechniki Warszawskiej chwalili maturzystów z tego małego miasteczka za dobre przygotowanie...

Sukcesy absolwentów Technikum Geodezyjnego w Żelechowie wzbudziły zainteresowanie dyrektora Instytutu Geodezji Gospodarczej Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, prof. dr. inż. Henryka Leśnioka. Politechnika Warszawska objęła patronat nad szkołą, pomagała jej materialnie, przekazując sprzęt geodezyjny oraz zapoznawała uczniów ze sposobem nauczania i kształcenia na wyższej uczelni technicznej, aby przejście na kolejny etap edukacji nie było zaskoczeniem dla potencjalnych studentów. Profesor Henryk Leśniok wyraził nadzieję, że młodzież będzie potrafiła do maksimum wykorzystać szansę lepszego przygotowania do dalszej nauki, a także pochlebnie wyraził się o absolwentach Technikum Geodezyjnego w Żelechowie, którzy byli studentami reprezentowanej przez niego uczelni wyższej.

Uczniowie Technikum Geodezyjnego osiągali sukcesy nie tylko na egzaminie maturalnym, zawodowym i egzaminach wstępnych na wyższe uczelnie. Od połowy lat sześćdziesiątych szkoła zaczęła brać udział w konkursach i wystawach o charakterze ponadregionalnym. W roku szkolnym 1966/67 przedstawiciele Technikum Geodezyjnego w Żelechowie wzięli udział w Wojewódzkiej Wystawie Postępu Pedagogicznego w Otwocku zorganizowanej przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Marii Curie-Skłodowskiej. Wśród prac zaprezentowano: mapę plastyczną Żelechowa, mapę świetlną bogactw naturalnych Polski, przyrządy do nauczania fizyki, będące realizacją pomysłów uczniów i nauczycieli. Uczeń klasy czwartej Technikum Geodezyjnego w Żelechowie Wiesław Figurski otrzymał dyplom Mistrza Techniki oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł. Uhonorowano także dyrektora szkoły mgr. Mariana Buksińskiego i nauczyciela mgr. Tadeusza Raczka.

Największe sukcesy szkoły na arenie ogólnopolskiej miały jednak dopiero nadejść. Od początku organizowania Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej uczniowie Technikum Geodezyjnego w Żelechowie prezentowali się godnie. W dotychczasowych 34 edycjach tego konkursu uczniowie Technikum Geodezyjnego w Żelechowie pięciokrotnie odnosili zwycięstwo w klasyfikacji zespołowej w:

IV Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdańsku (1982 r.) drużyna w składzie: Piotr Gątarski, Józef Skwarek, Grażyna Wielogórska,
XI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie (1989 r.) drużyna w składzie: Dariusz Gardziński, Wiesław Kurka, Marek Loręs,
XXIII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu (2001 r.) drużyna w składzie: Dominik Próchniewicz, Grzegorz Wysokiński, Michał Miłosz,
XXVI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi (2004 r.) drużyna w składzie: Mateusz Komar, Grzegorz Wójcik, Przemysław Żak,
XXX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku (2008 r.) drużyna w składzie: Piotr Wojtaś, Marcin Miszkurka, Damian Karczewski.

Miejsca na podium - drugie lub trzecie - w klasyfikacji zespołowej zapewniły Technikum Geodezyjnemu z Żelechowa drużyny w składzie: Edward Prus, Andrzej Borkowski, Krzysztof Lipiński (1978/79), Wojciech Kwiatkowski, Zbigniew Burdach, Zofia Łapacz (1979/80), Krzysztof Jawoszek, Eugeniusz Radzik, Mariusz Szaniawski (1980/81), Szczepan Ługowski, Mirosław Moch, Ewa Pietryka (1982/83), Waldemar Izdebski, Waldemar Odziemczyk, Tomasz Wiraszka (1983/84), Daniel Kiliszek, Dominik Próchniewicz, Grzegorz Wysokiński (1999/2000), Barbara Gugała, Marcin Wardak, Sebastian Żmuda (2005/06), Damian Polak, Mariusz Talarek, Kamil Szostek (2013/14).

Pełen triumf - zwycięstwo indywidualne i zespołowe - szkoła odniosła w IV i XXIII finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, kiedy to pierwsze miejsca indywidualnie wywalczyli: Piotr Gątarski (1981/82), Dominik Próchniewicz (2000/01). Na pierwszym miejscu w XXXI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w 2009 roku uplasował się także Damian Karczewski. Ponadto do zaszczytnego grona laureatów tej olimpiady zaliczyć możemy Wojciecha Kwiatkowskiego (III miejsce w II OKWGiK w 1980 r.) i Mariusza Nasiłowskiego (II miejsce w XXIV OKWGiK w 2002 r.).

Należy wspomnieć także, że oprócz wymienionych tu sukcesów, jeszcze 35 razy geodeci, którym patronował Ignacy Wyssogota Zakrzewski, plasowali się na finałowych miejscach. Świadczy to o wysokim poziomie kształcenia w Technikum Geodezyjnym w Żelechowie. Sukcesy wychowanków szkoły przyczyniły się do tego, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie trzykrotnie organizował finał Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w roku 2002, 2005 i 2009. W rywalizacji uczestniczyło wówczas od 16 do 25 szkół tego typu z całej Polski.

O rozwoju Technikum Geodezyjnego i jego popularności świadczył także fakt otwierania nowych kierunków kształcenia. 2 września 1970 utworzone zostało technikum o nowej specjalności - geologia. Oddział liczył 40 uczniów.

Po długich, kilkuletnich staraniach dyrektora szkoły mgr. inż. Mariana Buksińskiego i przy osobistym zaangażowaniu Kuratora Okręgu Szkolnego Warszawskiego dr. Tadeusza Ratyńskiego 15 sierpnia 1970 Powiatowe Przedsiębiorstwo Budowlane w Garwolinie rozpoczęło budowę na działce przy ul. Świerczewskiego 1. Decyzję o budowie nowej szkoły grono nauczycielskie i młodzież przyjęła entuzjastycznie. Aby przyspieszyć wymarzoną przeprowadzkę do nowoczesnego gmachu, wiele prac wykonali z własnej inicjatywy uczniowie pod opieką pedagogów. Nie sposób wymienić tu wszystkich podejmowanych wówczas działań. Najbardziej spektakularne z nich to uporządkowanie placu przeznaczonego pod budowę. Przez cztery tygodnie ponad 300 uczniów po zajęciach lekcyjnych w swoim wolnym czasie dokonywało rozbiórki znajdującego się na placu pod zabudowę starego budynku mieszkalnego i usuwało materiał. Ponadto młodzież wycięła 40 starych drzew. Efektem tych starań było oddanie do użytku w 1973 roku budynku Technikum Geodezyjnego. Nowa siedziba diametralnie różniła się od poprzednich. Posiadała duże, funkcjonalne sale lekcyjne rozlokowane na trzech kondygnacjach. Korzystne usytuowanie budynku na osi północ - południe sprawiało, że większość pomieszczeń użytkowanych przez uczniów była oświetlana dziennym światłem. Do dyspozycji młodzieży oddano także salę gimnastyczną i boisko sportowe. Koszt inwestycji bez pomocy naukowych wyniósł 20 milionów zł. W tym okresie w Technikum Geodezyjnym pobierało naukę ponad 350 uczniów.

16 maja 1974 roku, po kilku latach podziału, następuje połączenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Geodezyjnego w Zespół Szkół Zawodowych w Żelechowie. W tym czasie odeszli ze szkoły dotychczasowi długoletni i zasłużeni dla oświaty w Żelechowie dyrektorzy: mgr Marian Buksiński, pełniący funkcję dyrektora Technikum Geodezyjnego i inż. Ryszard Długoszewski, dotychczasowy dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 7 listopada 1974 r., Radzie Pedagogicznej ZSZ w Żelechowie, został przedstawiony nowy dyrektor szkoły - mgr Jerzy Białkowski, dotychczasowy w-ce dyr. ZSZ w Dęblinie. Funkcje zastępców dyrektora powierzono mgr. Stanisławowi Dadasowi i inż. Józefowi Wojtasikowi. Kierownikiem internatu był mgr Edward Drechny, a kierownikiem warsztatów szkolnych Eugeniusz Szymczak. W styczniu 1985 zmarł nagle dotychczasowy dyrektor ZSZ w Żelechowie mgr Jerzy Białkowski. Nowym dyrektorem został dotychczasowy w-ce dyrektor mgr inż. Stanisław Dadas, który pełnił tę funkcję do 2006 roku, tj. do czasu odejścia na emeryturę. Wicedyrektorami zostali: d/s pedagogicznych mgr Władysława Bakiera, d/s wychowawczych mgr Elżbieta Zatyka. Funkcję kierownika internatu przejęła zaś mgr Marianna Jędrych.

 

białkowski dadas
mgr Jerzy Białkowski mgr inż. Stanisław Dadas

 

W roku 1986 odbyły się uroczystości 45-lecia szkolnictwa zawodowego w Żelechowie połączone z nadaniem szkole imienia Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego oraz przekazaniem sztandaru. Wybór patrona szkoły to decyzja niezwykle trafna i przemyślana, ponieważ w ten sposób uhonorowano człowieka, który nie tylko był od 1790 roku dziedzicem Żelechowa, ale także dwukrotnie prezydentem Warszawy, działaczem Sejmu Wielkiego, przyjacielem Tadeusza Kościuszki oraz prekursorem idei edukacji elementarnej. Ten bardzo światły i nastawiony na krzewienie oświaty człowiek wsparł ówczesnego proboszcza ks. Krajewskiego w działaniach, mających na celu utworzenie w Żelechowie szkoły parafialnej, wyznaczając w swoich dobrach miejsce na założenie szkoły. Od chwili nadania szkole imienia Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego, mottem wszystkich działań edukacyjnych i wychowawczych dyrekcji, nauczycieli, pedagogów i uczniów, stał się fragment z testamentu patrona: Nie osobistym widokom, ale powszechnej sprawie służyłem...W taki oto sposób szkoła nawiązała do chlubnych tradycji patriotycznych i obywatelskich znanych postaci historycznych związanych z Żelechowem.

Lata 90. XX wieku to czas nieustannego wzbogacania oferty edukacyjnej przez szkołę. Utworzono wówczas wiele nowych kierunków kształcenia. Między innymi uruchomiono: 2-letnie Studium Policealne w zakresie geodezji, Liceum Zawodowe o specjalności krawiec odzieży lekkiej, Liceum dla dorosłych, a Zasadnicza Szkoła Zawodowa podjęła kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Działania te sprzyjały rozwojowi szkoły, która w roku szkolnym 1995/96 po raz pierwszy w swojej historii przekroczyła liczbę tysiąca uczniów. W tym samym roku rozpoczęła działalność pierwsza pracownia komputerowa w szkole, co dało początek komputeryzacji placówki. Obecnie szkoła dysponuje trzema internetowymi pracowniami komputerowymi, trzema Multimedialnymi Centrami Informacji, skomputeryzowaną biblioteką i nowocześnie wyposażoną świetlicą szkolną. W każdej sali lekcyjnej znajduje się zestaw komputerowy z dostępem do Internetu, projektor multimedialny bądź tablica multimedialna, a na terenie całej szkoły dostępna jest bezprzewodowa sieć internetowa.

W wyniku zmian administracyjnych 1 stycznia 1999 r. Zespół Szkół Zawodowych w Żelechowie został przejęty przez Starostwo Powiatu Garwolińskiego. Nowy organ prowadzący przeprowadza wiele inwestycji, służących modernizacji bazy dydaktycznej szkoły. Dzięki środkom Zarządu Powiatu Garwolińskiego nastąpiła modernizacja dotychczasowych przestarzałych kotłowni węglowych (w budynku szkoły i w PZP) na kotłownie gazowe, została utworzona nowoczesna pracownia informatyczna wyposażona 16 komputerów wraz monitorami oraz drukarkę atramentową. Wyposażenie to otrzymała szkoła od Starostwa Powiatowego w Garwolinie jako nagrodę za zajęcie III miejsca drużynowo w finale centralnym Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. W drugiej połowie roku 2000 organ prowadzący przeznaczył kolejne środki finansowe na generalny remont sali gimnastycznej, a w październiku 2000, dzięki decyzji Rady Powiatu Garwolińskiego, rozpoczęto budowę nowego internatu międzyszkolnego w pobliżu budynku szkoły. Budowa nowoczesnego obiektu z 90 miejscami dla uczniów, przestronnymi kuchnią i jadalnią, świetlicą i pomieszczeniami administracyjnymi zakończyła się w grudniu 2003 kosztowała ponad 3 mln zł. Nowy internat zastąpił dwie przestarzałe bursy. Ta inwestycja była największa od czasów wybudowania gmachu Technikum Geodezyjnego w latach 70. XX w.

Kolejne remonty dotyczyły termomodernizacji głównego budynku szkoły. W ramach tych prac w lecie 2001 roku wykonano kompleksową wymianę stolarki okiennej, następnie docieplono ściany i pokryto je nową elewacją, a w 2003 r. przebudowano stropodach na budynku na dach drewniany dwuspadowy pokryty blachodachówką oraz wykonano zadaszenie wejść do szkoły.

Początek XXI wieku to czas kolejnych inwestycji ze środków organu prowadzącego. Wymienić tu chociażby można: generalny remont korytarza na parterze, sanitariatów na wszystkich kondygnacjach oraz remont sali ćwiczeń ogólnorozwojowych, wymianę części pokrycia dachowego w budynku Pracowni Zajęć Praktycznych, montaż nowoczesnej centrali telefonicznej z siecią łączącą pomieszczenia szkoły i internatu, wyremontowanie sal przeznaczonych na pomieszczenia administracyjne i na nową pracownię gastronomiczną, wykonanie instalacji monitoringowej w budynku szkoły, budowę boiska piłkarskiego o wymiarach 60m x 30 m ze sztuczną nawierzchnią, przebudowanie linii energetycznej oraz słupowej stacji transformatorowej, wymianę nawierzchni chodnika wzdłuż budynku szkoły na nawierzchnię z kostki brukowej, generalny remont korytarzy szkolnych (zakres przedsięwzięcia obejmował: wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, montaż nowego oświetlenia, gipsowanie ścian, malowanie ścian, wykonanie sufitów podwieszanych, układanie terakoty na korytarzach), termomodernizację budynku Pracowni Zajęć Praktycznych (zakres przedsięwzięcia obejmował: demontaż obróbek blacharskich, docieplenie i izolację fundamentów, docieplenie ścian styropianem, wykonanie tynku cienkowarstwowego, obróbki blacharskie pod oknami, wykonanie opaski z kostki betonowej), remont generalny instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie oraz pasmo wieloletnich sukcesów edukacyjnych sprzyjało świętowaniu. W czerwcu 2001 odbyła się uroczystość 40-lecia Technikum Geodezyjnego i 60-lecia kształcenia zawodowego, a 2011 odpowiednio jubileusz 50-lecia i 70-lecia. W obydwu zjazdach absolwentów wzięło udział ponad 600 uczestników, którzy z sentymentem i sympatią wspominali lata spędzone w szkole średniej.

Reforma procesu edukacji postawiła przed szkołą kolejne wyzwania i konieczność wprowadzenia nowych form kształcenia. Otworzono wówczas 3-letnie Licea Profilowane o profilach: ekonomiczno- administracyjnym, zarządzanie informacją i kształtowanie środowiska, a od 2003/04 rozpoczęto nabór do klas Liceum Ogólnokształcącego o rozszerzeniach: humanistycznym i propolitechnicznym. Łącznie naukę w nowym typie szkoły rozpoczęło 84 uczniów.

Zmiany organizacyjne i wprowadzanie reformy programowej zmotywowały nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, bo taką nazwę nosi szkoła od 2003 roku, do odnoszenia kolejnych sukcesów. Specyfika szkoły pozwalała na udział reprezentantów szkoły w różnych konkursach tematycznych 1 olimpiadach przedmiotowych. Uczennice Technikum Odzieżowego zajęły I miejsce w finale ogólnopolskim konkursu „Igłą malowane" i wzięły udział w finale centralnym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Włókienniczej oraz wygrywały w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Dyplomową Szkół Odzieżowych. Od roku 2003 do 2015 uczniowie Technikum Żywieniowego byli wielokrotnie laureatami i zwycięzcami finału ogólnopolskiego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - blok żywienie człowieka i gospodarstwo domowe, Olimpiady Wiedzy o i Żywieniu, Konkursie Prac Dyplomowych, a drużyny Technikum Mechanicznego zajmowały wysokie lokaty w finałach wojewódzkich Turnieju Motoryzacyjnego i w finałach wojewódzkich i ogólnopolskich Olimpiady Wiedzy Technicznej. Uczniowie Technikum Geodezyjnego szli w ślady w swoich poprzedników i systematycznie odnotowywali kolejne sukcesy indywidualne i drużynowe w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Niemalże co roku najwybitniejsi uczniowie szkoły mieli już przed egzaminami maturalnymi zapewnione indeksy na wyższe uczenie dzięki uzyskaniu tytułów laureatów lub finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i zawodowych.

Systematycznie odnoszone sukcesy w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim i dobre wyniki zdawalności matury i egzaminów zawodowych oraz wysoki wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej określany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zapewniły szkole wielokrotne uplasowanie się w elitarnym gronie najlepszych szkół w Polsce według ogólnopolskiego rankingu szkół średnich organizowanego przez dziennik „Rzeczypospolita" i czasopismo „Perspektywy". Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie zajmował następujące lokaty w wyżej wymienionym rankingu: w roku 2004 1 miejsce w Powiecie Garwolińskim, 23 miejsce w woj. mazowieckim i 173 miejsce spośród wszystkich szkół średnich działających w całym kraju, w roku 2005 1 miejsce w Powiecie Garwolińskim, 33 miejsce w woj. mazowieckim i 270 miejsce, w roku 2006 1 miejsce w Powiecie Garwolińskim, 33 miejsce w woj. mazowieckim i 323 miejsce, w roku 2009 276 miejsce w Polsce i 36 miejsce w województwie mazowieckim, w roku 2011 162 miejsce w Polsce, 19 miejsce w województwie mazowieckim i 1 miejsce w Powiecie Garwolińskim, w roku 2012 143 miejsce w Polsce, 12 miejsce w województwie mazowieckim, 1 miejsce w Powiecie Garwolińskim, w podrankingu zawodowym Techników 2012 roku szkoła zajęła: 95 miejsce w Polsce, 4 miejsce w województwie mazowieckim i 1 miejsce w Powiecie Garwolińskim, w roku 2013 1 miejsce spośród szkół tego typu w Powiecie Garwolińskim oraz wysokie 26 miejsce spośród wszystkich techników województwa mazowieckiego, w roku 2014 127 miejsce w Polsce, 10 miejsce w województwie mazowieckim,1 miejsce w Powiecie Garwolińskim. W podrankingu zawodowym Techników 2014 nasza szkoła zajęła: 115 miejsce w Polsce, 8 miejsce w województwie mazowieckim i 1 miejsce w Powiecie Garwolińskim, w podrankingu maturalnym Techników 2014 roku nasza szkoła zajęła: 179 miejsce w Polsce, 18 miejsce w województwie mazowieckim i 1 miejsce w Powiecie Garwolińskim i tytuł „Srebrnej Szkoły 2014", w roku 2015 272 miejsce w kraju (spośród 1867 techników w Polsce), 23 miejsce woj. mazowieckim i 1 miejsce w Powiecie Garwolińskim, szkoła zdobyła też tytuł „Brązowej Szkoły 2015".

Ponadregionalna renoma szkoły została doceniona przez organ prowadzący. W 2007 roku Technikum Geodezyjne otrzymało zaszczytny tytuł „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego". Kolejnym świadectwem prestiżu i znaczenia Zakrzewskiego były zorganizowane w ZSP Żelechów 12 października 2004 powiatowe obchody dnia Komisji Edukacji Narodowej, połączone z uroczystościami otwarcia nowego internatu międzyszkolnego przy ZSP Żelechów. W tych latach szkołę w ramach programu „Świat bliżej nas", realizowanym przez fundację „Otwarta Gmina", szkołę odwiedził Philip Barclay, pierwszy Sekretarz Ambasady Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

 

szymczak
mgr Grzegorz Szymczak

 

W 2006 roku po odejściu na emeryturę dotychczasowego dyrektora Stanisława Dadasa, nowym dyrektorem został długoletni wicedyrektor szkoły, nauczyciel matematyki mgr Grzegorz Szymczak. Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej szkoła, zarządzana już przez nowego dyrektora, wykorzystywała fundusze europejskie, realizując różnorodne projekty o charakterze edukacyjnym, społecznym i kulturowym, aktywnie włączając się w życie lokalnej społeczności. I tak w latach 2007-08 w szkole realizowany był w ramach „Przyjaznej szkoły" projekt „Współpraca pokoleń - Internet dla emerytów", polegający na kształceniu umiejętności obsługi komputera oraz wykorzystywania Internetu i adresowany do osób starszych. Rekordowy pod względem wykorzystania funduszy unijnych był rok 2010, kiedy to w szkole realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich kilka projektów równocześnie: „Z muzyką za pan brat", „Spotkania z kulturą", „Człowiek w teatrze życia" i „Spotkania z historią". 

Ostatnio realizowane były projekty związane z doskonalenie zawodowym: „Człowiek - najlepsza inwestycja", „Zainwestuj w siebie". Interesującą inicjatywą był też projekt, którego celem było spełnienie oczekiwań lokalnego środowiska. Grupa nauczycieli i młodzieży z inicjatywy pani Zofii Wągrodzkiej postanowiła wydać książkę o historii amatorskiego teatru w Żelechowie. Projekt ten „Życie to teatr ... - z kart historii amatorskiego teatru w Żelechowie (1906 - 1985)" stawiał sobie za cel przywrócenie i utrwalenie pamięci o funkcjonującym w Żelechowie przez wiele teatrze amatorskim. Projekt mógł być zrealizowany dzięki środkom pozyskanym z programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Równać szanse 2007". W trakcie uroczystości podsumowującej projekt została odtworzona prezentacja multimedialna, ilustrująca historię amatorskiego teatru w Żelechowie. Uczniowie szkoły wystawili dla lokalnej społeczności inscenizację jednoaktówki Sławomira Mrożka pt.„Serenada".

O zaangażowaniu szkoły w życie środowiska lokalnego i wspieraniu inicjatyw podejmowanych przez samorząd terytorialny świadczy także fakt systematycznego udziału w Międzyprzedmiotowej Lidze Powiatowej. ZSP w Żelechowie w kolejnych edycjach odnosił wiele cennych zwycięstw. W roku 2012 uczniowie zajęli pierwsze miejsca w konkursach z języka polskiego, geografii, matematyki. Z kolei wiosną 2013 w klasyfikacji końcowej zwycięstwo odniósł ZSP w Żelechowie, odnosząc zajmując I miejsce w rywalizacji z biologii, matematyki, historii) oraz zajmując punktowane miejsca drugie i trzecie w innych przedmiotach. Rok 2014 przyniósł I i III miejsce w konkursie z: matematyki, I miejsce w konkursie zawodowym (kucharz) i III miejsce (mechanik pojazdów samochodowych), II miejsce w konkursie z wiedzy o społeczeństwie i z j.polskiego. W roku 2015 sukcesy odniosła nasza szkoła w konkursach z: matematyki (I,II i III miejsce), j.polskiego (I miejsce), w konkursie zawodowym (II miejsce mechanik pojazdów samochodowych i III miejsce kucharz).

Szkoła dostosowując się do wymogów współczesnej zinformatyzowanej rzeczywistości nieustannie się zmienia. Jako jedna z pierwszych w Powiecie Garwolińskim od roku szkolnego 2011/12 korzysta dziennika lekcyjnego wersji elektronicznej. Technikum w ZSP Żelechów uzyskało niedawno certyfikat Wiarygodności przyznawany w Ogólnopolskim Programie „Wiarygodna Szkoła". W procesie weryfikacji szkoły, rozpatruje się jej wyniki, na tle innych szkół w danym powiecie. Pod uwagę brane są rezultaty maturalne oraz Edukacyjna Wartość Dodana opracowana przez Instytut Badań Edukacyjnych. Nasza Szkoła w czterech podsumowaniach egzaminów uzyskała bardzo dobre wyniki i wysoką efektywność mierzoną w EWD. Placówka w trakcie procesu weryfikacji uzyskała 205 punktów, co kwalifikowało ją do tytułu szkoły pięciogwiazdkowej w Ogólnopolskim Programie „Wiarygodna Szkoła". Dla podkreślenia rangi sukcesu należy dodać, że do roku 2014 w województwie mazowieckim, podobny certyfikat wiarygodności uzyskało 15 szkół (w tym tylko 5 techników).

Obecnie w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie wchodzą Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Technikum kształci w zawodach: technik geodeta, technik mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik ekonomista, a Zasadnicza Szkoła Zawodowa, umożliwia naukę w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, kucharz i oddziałach wielozawodowych. Baza dydaktyczna szkoły to 39 sal lekcyjnych, mieszczących się w budynku głównym, Pracowni Zajęć Praktycznych i Internacie. We wszystkich obiektach szkoły rozprowadzone są sieci internetowe (w szkole i internacie również bezprzewodowe), działa sieć alarmowa, monitoringowa, telefoniczna, nagłośnieniowa oraz RTV. Szkoła w ostatnich latach osiąga najlepsze w powiecie wyniki egzaminów zawodowych i jedne z lepszych wyników egzaminów maturalnych. Ponadto w 2014 technikum w żelechowskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych po raz kolejny odnotowało najwyższe wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej. ze wszystkich przedmiotów oraz najlepsze wyniki matur z matematyki i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Powiecie Garwolińskim. Potwierdzeniem tego jest także dziewięciokrotny awans Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie do elitarnego grona najlepszych placówek oświatowych w kraju uwzględnianych w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych wydawnictwa „Perspektywy". Placówka może się również pochwalić, skutecznością w pozyskiwaniu środków z programów unijnych na realizację wielu projektów, które korzystnie wpływają na rozwój społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Niewątpliwą chlubą szkoły jest bardzo dobrze wykształcona kadra nauczycielska.

Obecnie funkcje pedagogiczne pełnią w szkole następujący nauczyciele:
religia - ks. Piotr Wasiljew, ks. Tadeusz Olędzki, ks. Kulik Adam
język polski - Beata Dudek, Adam Kalata, Dorota Znamirowska - Kalata
język angielski - Monika Brodowska, Agnieszka Jędrych, Wioletta Majek, Artur Połóg
język rosyjski - Jolanta Wojtasik, Wioletta Kubeczko
język niemiecki - Hanna Cmiel
język francuski - Elżbieta Pielak
matematyka - Anna Koźlak, Agnieszka Lasocka, Elżbieta Szymczak, Grzegorz Szymczak fizyka - Bogumiła Lewuszewska
biologia, edukacja dla bezpieczeństwa - Grzegorz Bienias chemia - Iwona Tomasiewicz-Kwas geografia- Ewa Biernacka, Tomasz Ekiert
historia, wiedza o społeczeństwie - Alicja Bienias, Ewelina Zaczek wiedza o kulturze - Halina Gula
wychowanie do życia w rodzinie - Ewa Biernacka, Urszula Kruszewska
wychowanie fizyczne - Katarzyna Dębińska, Grzegorz Głębicki, Michał Kostyra, Tomasz Odziemczyk Edyta Odziemczyk, Agnieszka Wałachowska
przedmioty ekonomiczne - Katarzyna Osial, Anna Prusinska, Małgorzata Rodak
przedmioty informatyczne - Krzysztof Koźlak, Anna Koźlak, Jacek Mucha, Andrzej Sochacki, Mariusz Owczarczyk
przedmioty geodezyjne - Beata Długaszek, Elżbieta Gula, Hanna Szaniawska, Małgorzata Zagórska przedmioty gastronomiczne - Maja Dębińska, Iwona Jończyk, Jolanta Próchniewicz, Agnieszka Sztelmach, Wioletta Szymaniuk, Elżbieta Zatyka
przedmioty hotelarskie - Agnieszka Sztelmach, Bożena Zatyka, Sylwia Zatyka
przedmioty mechaniczne - Józef Gula, Mirosław Jurzysta, Kazimierz Kulikowski, Stanisław Prządka,
Krzysztof Cegiełka, Andrzej Sochacki, Sławomir Wałachowski, Tadeusz Zajma, Krzysztof Zatyka
wychowawca w świetlicy - Maria Głębicka
bibliotekarki - Iwona Basak, Halina Gula
pedagog szkolny - Krystyna Wieczorkiewicz
szkolny doradca zawodowy - Ewa Biernacka
wychowawcy w internacie - Aneta Gromół, Małgorzata Mosior, Wojciech Mosior, Agnieszka Osińska, Ewa Ziółek.
Nad wszystkimi sprawuje opiekę, motywując i inspirując do twórczej pracy, Dyrekcja ZSP w Żelechowie w następującym składzie: dyrektor - mgr Grzegorz Szymczak, zastępca dyrektora - mgr Michał Kostyra, kierownik szkolenia praktycznego - mgr inż. Krzysztof Zatyka, kierownik internatu międzyszkolnego - mgr Małgorzata Mosior.

Patrząc z perspektywy minionych lat na rozwój Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego, można śmiało stwierdzić, że stał się najbardziej rozpoznawalną w Polsce marką Żelechowa. Dzisiaj Zakrzewski jest szkołą nie tylko znaną i renomowaną, ale także nowoczesną, przyjazną uczniowi i zaangażowaną w życie lokalnego środowiska. Społeczność uczniowska jest bardzo mocno zintegrowana. Szkoła słynie z organizacji atrakcyjnych wycieczek i wyjazdów do znanych miejsc w Polsce, na nagrania popularnych programów telewizyjnych i na spektakle teatralne w dużych ośrodkach kultury. Integracji zbiorowości sprzyjają także często organizowane konkursy, akademie, zawody sportowe, dyskoteki, gry i zabawy. Przeprowadzane corocznie wybory do Samorządu Uczniowskiego, poprzedzane zawsze debatą z kandydatami, pozwalają na to, aby wszyscy chętni mogli swobodnie wypowiedzieć swoje opinie i postulaty. Społeczność szkolna wielokrotnie w ostatnich latach wykazywała się empatią, biorąc udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez Samorząd Uczniowski. Bezinteresowność i ofiarność darczyńców zawsze zaskakiwała swoją skalą i wzruszała organizatorów. Nauczyciele, choć wymagający, cieszą się sympatią swoich wychowanków, każdy uczeń może liczyć na życzliwość i wsparcie ze strony kształcącego go pedagoga. Dlatego, gdy mijają się na korytarzu, obdarzają się szczerym uśmiechem. Niech to będzie najlepszą wizytówką atmosfery, panującej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego.